KLARSYNT
Visdommen lever i lyset!  Lyset gjør det usynlige synlig, men lyset selv er usynlig.
ASTROLOG
ASTROLOG

Hibiscus

Klarsyn

Forutsetningen for det nye klarsynet er å arbeide med en kontinuerlig utviklingsprosess, og jeg opplever stadig mer helhetlige, klare sammenhenger mellom den åndelige og den fysiske verden. Livet blir meningsfylt, og gir en innsikt som virker befriende i en utfordrende livssituasjon. Jeg forteller deg om medgang og motgang i frem-tiden.


Selvinnsikt er en forutsetning for det klarsyn som er nødvendig for vår tid. "Først iaktta - så tenke!"  Det blir en livsstil; det å bli et helt menneske.  Antroposofiens oppgave i vår tid er gjennom det kunstneriske å bygge en bro mellom naturvitenskap og religion. 

Det gamle, medfødte klarsynet gir en evne til å se bilder som er naturgitte gjenspeilinger fra det indre. I vår tid virker det gamle klarsynet på bekostning av et lite utviklet intellekt.   

Det nye klarsynet (hodeklarsyn) er hverken naturgitt eller tvingende, men er et resultat av en kontinuerlig individuell utvikling i frihet grunnlagt på en nøktern, helhetlig og åndsvitenskapelig tenkning; de kosmiske lover blir mer og mer tydelige bak den fysisk-materielle verdens lovmessigheter.  Det levende er oversanselig.  En erkjennelse av det mekaniske ligger våkent i mennesket.  En erkjennelse av det organiske må vekkes og utvikles.  

Resultatet blir at hodets tanker mer og mer gjenspeiler hjertets tanker; å bringe klare tanker fra hjerte til hode er vår tids oppgave.

En forutsetning for utviklingen av det nye klarsynet er grunn-tanken om reinkarnasjon og karma. Visdommen lever i lyset. Gud er visdom; Kristus er kjærlighet.

"Forutsetningen for kjærlighet er visdom; kjærlighet er visdom gjenfødt i jeg'et."                                                           Rudolf Steiner   
 

ASTROLOG
ANTROPOSOFI
Spiritualisert naturvitenskap. Boken er basert på foredrag av Rudolf Steiner holdt i tidsrommet 1905 t.o.m. 1922. Den 4. dimensjon er organisk; dvs. levende: Bevegelse, lys og liv.  

Den 21. mai 2019 ble Abelprisen (Nobelprisen i matematikk) utdelt for første gang til en kvinne; Karen Keskulla Uhlenbeck, University of Texas, Austin, USA. Begivenheten fant sted i Universitetets Aula i Oslo hvor HM Kong Harald overrakte prisen. Hovedtema:  Den 4. dimensjon.  

Hun er født i Cleveland, Ohio, den 24. august 1942.  Hun har arbeidet med den 4. dimensjon siden 1980.

 
ASTROLOG
DIVINE HUMANITY
VLADIMIR SOLOVYOV
Kjærlighet er menneskehetens oppgave på jorden, men hva er egentlig kjærlighet?  Og hvordan fungerer kjærlighet i praksis? Vladimir Solovyov har klare begreper om hva kjærlighet er.

Treenigheten - 3 i 1 - kan bare det enkelte menneske virkelig-gjøre på jorden:

- Gud 
- Kristus
- Den hellige ånd  

- Sannhet i tanken
- Skjønnet i følelsene
- Godhet i viljen

- Fortid
- Nåtid
- Fremtid  

Balansepunktet ligger i midten - i hjertet; det er et levende punkt som beveger seg mellom fortid og fremtid.  

"Tid er liv, og livet bor i hjertet." - Fra "Momo" av Michael Ende.   
ASTROLOG

Tilgivelse
En bok som har og gir mening  - med fokus på et større perspektiv.
ASTROLOG

"EN INNVIELSESVEI FOR VÅR TID"
Denne boken gir en klar innføring i en innvielsesvei som passer for vår tids tenkning.
ASTROLOG
Norge er rikt land - også på åndelige skatter.  Tiden er inne for å hente dem frem igjen.  Boken kan kjøpes på Antropos Forlag.
ASTROLOG
FIBONACCI
ASTROKARI FOTO
Solsikke - Helianthus annuus
Solsikke - Helianthus annuus - fra gresk helios (sol) og latin anthus (blomst); solblomst, og latin annuus (år, årlig); blomsten som følger solens årsløp. 
ASTROLOG
FIBONACCI
Den geosentriske Venussfære vist heliosentrisk
Den geosentriske (jorden som sentrum) Venus-sfære (den sfære som dannes av Venus-banen) vist heliosentrisk (solen som sentrum). 

Se likheten med mønsteret i solsikken.  Det interessante her er at navnet på blomsten kom før vitenskapen kunne beregne Venus-banen i forhold til jorden; fra en tid da mennesket så kosmos i indre bilder; som en gjenspeiling av åndelige, kosmiske lovmessigheter.  Skaperverket er ikke tilfeldig.
ASTROLOG
FIBONACCI
Leonardo Fibonaccis tall-sekvens.
ASTROLOG
FIBONACCI
ASTROLOG
FIBONACCI
"Du ser, men du lytter ikke.  Å se er ikke å tro; å tro er å se."
Fra "The Orphanage"
ASTROLOG
FIBONACCI
ASTROLOGENKARI FOTO
Ormegress

Ormegress - det gyldne snitt.

ASTROLOG
Denne boken beskriver en innvielsesvei til et åndelig, høyere klarsyn og en Kristus-bevissthet (jeg-bevissthet) ved å arbeide med åndsinnholdet i feiringen av årstidsmarkeringene og naturens skiftninger i forhold til årsløpet.  Sergei O. Prokofieff var leder av antroposofisk selskap på verdensbasis (død 26. juli 2014).  Boken kan kjøpes på amazon.
Lydbilde i vann av "den gamle" kammertonen A på 432 Hz (Hz = svingninger pr sekund) og "den nye" på 440 Hz.  Toner oppstår primært i vannelementet.  Hvis jeg deler 432 med 24 som er antall timer i døgnet, kommer jeg frem til 18 som er det antall ganger jeg puster pr. minutt.  

Jeg kan telle 28 "eker" i "lydhjulet" på 432 Hz; 28 er tallet for en "livsyklus" (i eterlegemet) i mennesket. De krefter i verdensaltet som hører til planeten Venus og tonen A, er de samme som virker i menneskets eterlegeme.   

432 Hz harmonerer mellom det kosmiske og det menneskelige. Svingningene er i harmoni med kosmos.
 
En vannvirvler - Living Water Vortex - til å rense vannet og øke vannets surstoffinnhold.  For husholdning og planter.
ASTROLOG
Vann - livets kilde.
ASTROLOG
Krigsindustrien - jordens mest forurensende industri. Boken er kjøpt på www.amazon.co.uk 

Den største trusselen for fremtiden, er den vi ikke ser.  

Les hva www.einarflydal.com har å si om det.
AstrologenKari.no | 820 96 533